Blakke Mølle

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Kort | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links

 

Vi ved, at der 1688 sad en fæstemøller på Blakke Mølle, fæstet var under Svanholm Gods. Dengang bestod mølleriet af en vindmølle og en hestemølle. Sidstnævnte var i anvendelse "naar de andre Kværne staar stille, da enhver behøvende maa skaffe selv heste til Møllen" . Til fæstet hørte et stykke jord.

Det var umiddelbart et rimeligt fæste, skatten var forholdsvis lav og af en skifteprotokol fra 1757 fremgår det da også, at møllegården var ganske godt forsynet med indbo. 

 

Rye Mølle fotograferet i 1906.

Denne stubmølle har med stor sikkerhed lignet Blakke Mølle. 

Fra omkring 1750 og frem til 1877 var Blakke Mølle tilsyneladende i samme families varetægt. I årene op til 1872 som fæste, derefter som ejendom. Da Svanholm Gods i 1872 sælger Blakke Mølle, er det en stubmølle, der i redegørelsen til brug for brandforsikring blandt andet beskrives som følger: ”Stubmølle opført paa en Krydsfod af deels Ege – deels Pommersk Tømmer, der hviler paa 4 grundmurede Piller, der ere 3 Al lange, 1 ¾ Al brede og 2 Al høie. Foden, der er 11 Al i Tværmaal er omgivet af et 8 kantet Træskur. Selve Møllen, der er opført af Fyrretømmer, beklædt med Brædder, er bygget som en aflang Firkant, der er 8 ½ Al lang og 6 ½ dyb med 2 Lofter…" og videre "Møllens Alder vides ikke, den er vel vedligeholdt….”

 

 I 1890 brændte stubmøllen og blev erstattet af denne hollandske mølle.

 

 I 1914 blev der opført et nyt bageri. Det gamle, der var opført i 1849 var nedbrændt.

 

 

Blakke Mølle 1946. Møllen blev nedrevet 2 år senere.

  

Nogle billeder af hvordan resterne af Blakke Mølle fremstår i 2004.

 


© 2004 Birthe Moberg Kristensen & Jan Bo Sørensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 05.04.2004