Bylaug Nyheder
 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Fotogalleri | Links

 


31. august 2005 vedtog
Miljø- og teknikudvalget følgende:1. Foranstaltningerne på Kirkegade og Vestergade ændres fra pukkelbump til rød flad asfalt med angivelse af vigepligtsforhold.

2. Der foretages forsøgsmæssig ændring et par andre steder afhængig af indhentet redegørelse for erfaringer med fysiske påvirkninger på personer.

3. Endelig stillingtagen tages i øvrigt når vejdirektoratets tilbagemelding foreligger.
Brev fra Skibby Kommune

Bylauget modtog d. 12.05.05 nedenstående fra Skibby Kommune:

Vedr.: Ferslev skole, Baygårdsvej 5

I henhold til planlovens §20 skal vi herved meddele, at Skibby kommune påny påtæn­ker at opføre en tilbygning til skolen som vist på vedlagte tegninger.
Projektet er reduceret i forhold til sidste høring af d. 24. juni 2004, idet der nu er tale om opførelse af lethusbyggeri med et etageareal på ca. 160 m2.
Der etableres sti/brandvej nord om den påtænkte tilbygning.
Eksisterende redskabssur og pavillon flyttes som vist på vedlagte situationsplan.

Området, hvor tilbygningen skal placeres, er ikke omfattet af lokalplan nr. 30 for Ferslev skole, og der skal således gives en dispensation i henhold til planlovens §19, før byggeriet kan godkendes.

Således foranlediget skal vi anmode om en udtalelse senest d. 30. maj 2005.

Med venlig hilsen
John Overgaard Hansen
bygningskonstruktør

Plantegning


Brev til Skibby Kommune

På Bylaugsmødet d. 25.05.05 besluttede bylauget at sende nedenstående svar:

Skibby Kommune
Teknisk Forvaltning
Att.: John Overgaard Hansen
Røgerupvej 4
4050  Skibby

1. juni 2005

Ferslev Bylaug har på et bestyrelsesmøde den 25. maj drøftet det af kommunen fremsendte høringsmateriale vedrørende tilbygning ved Ferslev skole.

Bylauget har ingen indvendinger til projektet, og har med tilfredshed noteret sig etableringen af sti/brandvej nord om den påtænkte bygning. Dog ser vi gerne, at denne sti kommer til at ligge så tæt på skolen som muligt, samt at der foretages beplantning af arealet mod Degnemosen.

Det er beklageligt, at nærværende høringssvar fremsendes efter høringsfristens udløb, hvilket giver anledning til at henlede opmærksomheden på, at fremtidige henvendelser til Ferslev Bylaug skal ske direkte til undertegnede, hvilket tidligere er meddelt kommunen.

Med venlig hilsen

Ferslev Bylaug

Birthe Moberg KristensenReferat fra møde med Teknisk Forvaltning 1.4.05 kl. 12

vedr.: Bump ud for Degnemosevej

Til stede:
Gorm Poulsen og Jørgen Lund fra Bylauget og Bent Raith + en sekretariatsmedarbejder fra Teknisk Forvaltning.

Mødet blev holdt på Rådhuset, og forløb i en god atmosfære. Vi fremførte, som aftalt,
ønsket om at få fjernet det famøse bump. Det blev der lyttet til, og vi havde så en længere snak om 40 km hastighedsbegrænsning contra 40 km hastighedszone.

Bent Raith fremførte, at der var en risiko for at Vejdirektoratet ved en evaluering af den nuværende 40 km hastighedsbegrænsning, måske ville forlange et bump yderligere midt i Ferslev. Fra Bylaugets side blev det så  fremført, at vi i det tilfælde, måske hellere ville nøjes med 40 km hastighedszone og så få fjernet bumpet ved Degnemosevej. Dybest set er det jo et spørgsmål om hvornår politiet kan udskrive hastighedsbøder.

Efter lidt snak om den tunge trafik og landbrugsredskaber, nåede vi frem til at bumpet ville indgå i den kommunale evaluering, som skulle finde sted på et udvalgsmøde i sidste uge i maj, evt. først i juni. Bylauget vil blive kontaktet inden der sker yderligere tiltag.

Alt i alt et positivt møde – uden at nogen har lovet noget som helst.

Ref Jørgen
01.04.05                         Brev til Skibby Kommune

På Bylaugsmødet d. 22.09.04 besluttede bylauget at sende nedenstående til Teknisk Forvaltning:

Dato: 6. oktober, 2004


Vedrørende: Trafiksanering i Ferslev by

 Ferslev Bylaug har på et møde den 22. september debatteret den udførte trafiksanering i Ferslev by. I den forbindelse hører vi gerne, om trafiksaneringen i sin nuværende udformning fremstår fuldt færdig, herunder om den etablerede skiltning anses for tilstrækkelig. Her tænkes på eventuelle supplerende skilte, der angiver forkørselsret.

 Det skal bemærkes, at et væsentligt antal borgere i Ferslev, har udtrykt en generel utilfredshed med resultatet af trafiksaneringen. Det foreløbige resultat har ikke givet den ønskede hastighedsnedsættelse, men i stedet foranlediget betragtelige støjgener for de beboere, der bor i umiddelbar nærhed af de etablerede pukkelbump.

 Ved pukkelbumpet ved Kirkegade / Degnemosevej er det specielt generende for de omkringboende. Der er tillige en klar indikation af, at netop dette bump er problematisk, idet det gentagne gange er blevet påkørt i et omfang, der har bevirket, at der i perioder kun har resteret cirka 30. cm af stelerne. Da stelerne indvendigt er forsynet med et metalrør, der ved beskadigelserne har stået frit i luften, må det betragtes som værende periodisk farligt for de bløde trafikanter, her tænkes især på cyklisterne. Endvidere kan det undre, at dette bump er etableret, da det ikke fremgår af den plan, der forud for trafiksaneringen blev tilsendt bylauget.

 Ved Fagerholtvej påkøres stelerne tillige i et omfang, der giver anledning til at henvise til bylaugets høringssvar, hvori det blev foreslået, at stelerne blev placeret tættere på hinanden, således at de bløde trafikanter blev bedre beskyttet alene ved, at der ved en tætteresidende placering gives færre muligheder for bilisternes vigemuligheder for modkørende trafik.

 Idet vi henviser til bylaugets skrivelse af 19. maj 2003, hører vi gerne supplerende om de, forud for trafiksaneringen foretagne trafikmålinger. Det kunne være interessant med fornyede målinger til sammenligningsgrundlag, idet trafiksaneringen i sin nuværende udformning forekommer at have haft ringe indflydelse.

 Bylauget har noteret sig, at advarselstrekanterne påtrykt selve vejen ved fodgænger-overgangen midt på Kirkegade, tilsyneladende fungerer efter hensigten.

 Ferslev Bylaug

 v/ formand Helle Høgh


Svar fra Skibby Kommune

D. 27.10.04 kom nedenstående svar fra Skibby Kommune:

Ferslev Bylaug
V/ Helle Høgh 

Dato: 26. oktober 2004
J.nr.: 05.13.10p27
Ref.: NCN 

Vedrørende: Trafiksanering i landsbyerne, Ferslev.                                                                                    

Tak for Deres brev, som vi har modtaget den 8. oktober d.å. vedrørende ovennævnte. 

Trafiksaneringen i Ferslev er afsluttet for så vidt angår de fysiske foranstaltninger. 

Endnu resterer den endelige tilladelse til at bibeholde hastighedszonerne, hvilket er betinget af en evalueringsplan hvori blandt andet indgår supplerende hastighedsmå­linger 

Den endelige tilladelse fra Vejdirektoratet forventes i efteråret 2005. 

I brevet efterlyser De skilte, som angiver vigepligtsforholdene. En sådan skiltning vil faktisk være imod ånden i trafiksaneringen. 

Således vil den efterspurgte skiltning hæve hastigheden. Tanken er netop, at trafi­kanterne skal være usikre på, hvem som holder tilbage og derfor fra begge retninger "liste" frem mod indsnævringerne. 

For så vidt angår hastigheden skal vi erindre om, at den højeste tilladte hastighed i Ferslev er 40 km/t. 

De trafikanter som ikke overholder hastighedsbegrænsningen risikerer derfor en al­vorlig bøde, idet vi forventer, at politiet i løbet af det næste halve år vil fortage hastig­hedsmålinger for at understrege, at skiltningen skal tages alvorligt 

Bumpet i området ved nr. 17 har været planlagt siden de første møder med Bylauget, men den endelige placering blev først fastlagt - af rådgiver og entreprenør efter licita­tionen, - ud fra de fysiske forhold på stedet, herunder overkørsler og lignende. 

De eftergivelige steler påkøres jævnligt overalt i kommunen. Forvaltningen er meget i tvivl om det skyldes hærværk, ligegyldighed fra førere af de store landbrugsmaskiner eller regulære påkørsler, færdselsuheld. 

Vi har imidlertid ingen registrerede færdselsuheld eller henvendelser fra folk, som vil erstatte stelerne subsidiært - kræve erstatning på grund af en uhensigtsmæssig place­ring 

Af samme grund finder vi ikke tiden er inde til at øge antallet af steler og dermed vedligeholdelsesomkostningerne. 

Som ønsket medsendes de foretagne hastighedsmålinger, førmålinger. 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er De velkommen til at kontakte undertegnede.
 

Med venlig hilsen
Niels C. Nordvig

 

© 2005 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 08.09.2005