Bylaug Generalforsamling

 Indkaldelse 29.03.06

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Kort | Fotogalleri | Links


Generalforsamling Ferslev Bylaug
Onsdag den 29. marts 2006

 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Ferslev Bylaug onsdag den 29. marts kl. 19:00 i vinsmagningslokalet på Degnemosegård.
 
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:
 
1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlægning af Regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
4a. Vedtægtsændringer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter og revisorer.
7. Eventuelt.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen. Sager, der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
 
I henhold til de gældende vedtægters § 1, er bylaugets formål:
 
a.       At varetage midlemmernes fælles interesser over for kommunalbestyrelsen, foreninger og andre myndigheder i                              anliggender inden for bylaugets område.
b.      At bevare Ferslev som en landsby i naturlig vækst.
c.       At bidrage til forskønnelse af Ferslev og dens omgivelser.
d.      At arbejde for fælles faciliteter, der er nødvendige i et landsbysamfund.
e.       At pleje fællesskabet mellem byens borgere, bl.a. ved at samle medlemmerne til møder og festlige arrangementer
 
Hvis du har interesse i bare ét enkelt af ovenstående punkter, så bak op om bylauget.Forslag til vedtægtsændringer – Ferslev Bylaug marts 2006.

 
 
§ 1
Bylaugets formål:
 
a)      At varetaget fælles interesser over for kommunalbestyrelsen, myndigheder, foreninger og andre Bylaug i anliggender inden for Bylaugets område.
b)      At bevare Ferslev som landsby i naturlig vækst.
c)      At bidrage til forskønnelse af Ferslev og dens omgivelser.
d)      At arbejde for fælles faciliteter, der er nødvendige i et landsbysamfund.
e)      At pleje fællesskabet mellem byens borgere, bl.a. ved afholdelse af diverse arrangementer
f)        At varetage opgaverne upolitisk.
 
§ 2.
Alle med fast bopæl eller ejerskab i Ferslev by og omliggende gårde er medlemmer. Ved afstemninger har hver person over 18 år 1 stemme.
 
§ 3.
Bylaugets arbejde finansieres alene ved frivillige bidrag, samt de indtægter eventuelle arrangementer kan give.
 
§ 4.
Generalforsamlingen er Bylaugets højeste myndighed.
 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 1. kvartal, og indkaldes med 20 dages varsel ved husstandsomdelte sedler samt annoncering i lokalpressen.
 
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
 
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4 Behandling af indkomne forslag
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
6 Valg af suppleanter og revisorer
7 Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.
 
Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
 
Der vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, der er på valg hvert år.
 
Der vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år.
 
Der vælges 1 revisor, der er på valg hvert år.
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, hvor formand og kasserer udpeges.
 
§ 5.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg med henblik på særlige opgave. Disse udvalg behøver nødvendigvis ikke bestå af bestyrelsesmedlemmer.
 
På bestyrelsens møder har hvert medlem 1 stemme. Deltager suppleanterne på grund af afbud fra et bestyrelsesmedlem, har disse ligeledes 1 stemme. 
 
Det er formandens ansvar at indkalde til bestyrelsesmøder, samt at udarbejde dagsorden for møderne.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager.
 
§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme frist som en ordinær.
 
§ 7.
Ved beslutning om vedtægtsændringer skal disse, for at have gyldighed forelægges og vedtages på generalforsamlingen.
 
Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte.
 
§ 8.
En opløsning af bylauget kan kun ske ved en vedtagelse med 2/3 flertal af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling.


 

© 2004, 2005 & 2006 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                Opdateret: 02.03.2006