Bylaug Generalforsamling

 Referat 11.03.2008

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Kort | Fotogalleri | Links

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I FERSLEV BYLAUG

DEN 11. MARTS 2008  KL. 19.00

AFHOLDT I VINSMAGNINGSLOKALET PÅ DEGNEMOSEGÅRD

Dagsorden iflg. vedtægterne. Der var fra bestyrelsens side et forslag om at nedlægge bylauget, da interessen for bylauget de seneste par år har været minimal.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlægning af Regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
4a) Nedlæggelse af bylauget
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter og revisorer.
7. Eventuelt


Ad 1)

Jan Bo Sørensen blev valgt til dirigent, hvorefter formanden fremlagde sin beretning.

Ad 2)
”På generalforsamlingen i 2007 blev det pga manglende tilslutning og opbakning omkring bylauget besluttet, at tage et år med et ”sovende” bylaug. Det har da også været et stille år, dog med en del fokus på arbejdet med at bevare skolen. Vi har i den forbindelse deltaget i et par møder på skolen, og  bidrog også ved underskriftsindsamlingen.

Vi fik præsenteret byen i et lidt større medie, da Lorry aflagde visit i sommer. Faktisk var de forbi hele 2 gange, idet vi senere på sæsonen udnyttede at de havde været her tidligere, hvor også den lukningstruede skole blev nævnt. Da det pludselig blev en realitet kontaktede vi Lorry, og spurgte om de havde lyst til at følge op på skolehistorien. Det havde de, og vi fik en fin medieomtale.

Af henvendelser i øvrigt har vi haft en henvendelse vedrørende støj. Som i tidligere tilfælde, kan vi ikke gå ind i enkeltsager, men kun henstille til at der tages generelt hensyn til naboer og omgivelser.

Der har tidligere eksisteret en pjece, der netop handler om nabostøj, og vi forsøgte at få fat i flere til uddeling i byen, men efter en del telefonopringninger til såvel kommune som boligministeriet kunne vi konstatere, at den ikke findes på markedet længere.”

Ad 3)
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4)
Fra best
yrelsen var det foreslået under punkt a, at nedlægge bylauget.

Efter en lille snak blandt de fremmødte, blev det vedtaget at fortsætte bylaugsarbejdet, og bestyrelsen kunne i øvrigt med tilfredshed notere sig, at der var mødt ganske mange ferslev’er op, der tilkendegav deres støtte til en fortsættelse.

Ad 5)
Nina Jørck blev valgt til kasserer. Birthe Moberg Kristensen fortsætter som formand.

Ad 6)
Gorm Poulsen blev valgt til revisor.

Ad 7)
Ingen punkter.

 

© 2008 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 06.10.2008