Bylaug Generalforsamling

 Referat 15.03.2005

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Kort | Fotogalleri | Links

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I FERSLEV BYLAUG

TIRSDAG DEN 15. MARTS 2005  KL. 19.00

AFHOLDT I VINSMAGNINGSLOKALET PÅ DEGNEMOSEGÅRD

GF2005

Formanden aflægger beretning for 2004

 Dagsorden for generalforsamlingen:
 
1. Valg af dirigent samt stemmetællere.
2. Formandens beretning
3. Regnskab.
4. Behandling af indkommende forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
    På valg er: Dorte Rantala, Christina Jensen, Torben Koch, Lise Mogensen, Helle Høgh,
    Birthe Moberg Kristensen
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisorer
8. Evt.
 
Ad 1) Valg af dirigent.
Jørgen Lund blev valgt til dirigent og Gorm Poulsen som stemmetæller
 
Ad 2) Formandens beretning:
I lighed med sidste år, har det seneste år i bylauget været præget af trafiksaneringen. Fra kommunens side, er det oplyst at projektet evalueres inden den endelige politiske stillingtagen til projektet foreligger. Dette giver umiddelbart håb om et afsluttende samarbejde omkring eventuelle justeringer, her henvises til underskriftsindsamlingen vedrørende forholdene omkring skildpaddebumpene ved Kirkegade / Degnemosevej.

Først på året besluttede Byrådet en udvidelse af Ferslev Skole. Forslaget blev sendt i høring til såvel bylaug som direkte berørte naboer. Der blev indgivet indsigelse, idet en del af udvidelsens placering forekom uhensigtsmæssig. Kommunen tog indsigelsen til sig og bekræftede en ændring i placeringsforholdet. Efterfølgende blev hele udvidelsesprojektet skrinlagt af økonomiske årsager. Bestyrelsen finder dette meget beklageligt.

I løbet af året, er der undersøgt flere muligheder for en udvidelse af fællespladsen, bl.a. med legeredskaber. Der foreligger dog så omfattende lovgivnings- og sikkerhedsmæssige regler for området, at bestyrelsen for nærværende ikke mener det er muligt at efterleve disse krav. Samtidig vil der være store omkostninger forbundet med etableringen af et legeområde, og disse midler forefindes ikke.

Året bød kun på et enkelt festarrangement. Den 12. juni 2004 blev der afholdt sommerfest på fællespladsen. Tilslutningen var ikke overvældende, men for de fremmødte var det en rigtig hyggelig eftermiddag og aften.
 

Set i lyset af, at der allerede i andet regi arrangeres såvel fastelavns- og julefest, besluttede bestyrelsen at bylauget også i 2005 skal afholde et sommerarrangement. Da det er nogle år siden der har været loppemarked, er det planlagt at der i forbindelse med 2005 års sommerfest afholdes loppemarked. Opgaven med den nærmere planlægning tilkommer den nye bestyrelse. Datoen er dog allerede fastlagt til den 4. juni 2005.
 
Ad 3) Regnskab:
Gorm Poulsen fremlagde revisionsprotokollat. Efter at have noteret sig revisionens bemærkning om kr. 100, der ikke var medtaget i regnskabet og derfor skal indgå i 2005 regnskabet, samt revisionens indskærpelse af formandens attestering af bilag, blev regnskabet 2004 godkendt.
 
Kontingentet vil igen i år være på kr. 100,00 pr. husstand og kr. 50,00 for pensionister. Indbetaling kan ske til BG Bank - registreringsnummer 1551 konto 1441957, ved brug af de omdelte girokort eller kontant ved henvendelse til Gorm Poulsen, Degnemosegård.
 
Ad 4) Indkomne forslag:
Ingen.
 
 
Ad 5) Valg af bestyrelse:
Dorte Rantala, Lise Mogensen og Christina Jensen ønskede ikke genvalg.
Helle Høgh, Torben Koch og Birthe Moberg Kristensen genopstillede.
 
Nye medlemmer valgt til bestyrelsen:
Bo Koch, Gorm Poulsen
 
Ad 6) Valg af Suppleanter:
Torben Koch og Jan Bo Sørensen valgtes til bestyrelsessuppleanter.
 
Ad 7) Revisorer:
Dorte Rantala og Christina Jensen blev valgt til revisorer.
 
Ad 8) Eventuelt
Som opfølgning på formandens beretning og den planlagte sommerfest med loppemarked, tilbød Gorm Poulsen, at dette arrangement kunne afholdes på Degnemosegård. Både blandt bestyrelsen og de fremmødte var der tilslutning til dette. Her bør det bemærkes, at arrangementet dermed bliver uafhængigt af vejrliget, da såvel loppemarkedet som festen kan afholdes indendørs.
 
Efterfølgende blev forholdene omkring trafiksaneringen debatteret, og det blev i den forbindelse besluttet, at bestyrelsen tager kontakt til kommunen med henblik på afholdelse af et møde. Der blev stillet spørgsmålstegn ved bylaugets mulighed for indflydelse. Det ligger i sagens natur, at bestyrelsen ikke kan garantere at det lykkes at påvirke udviklingen og dermed foranledige en ændring af de forhold, der er stor utilfredshed med, men det garanteres, at bestyrelsen vil arbejde seriøst på at gøre bylaugets, og dermed byens indflydelse gældende.

 

© 2005 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 09.04.2005