Bylaug Generalforsamling

 Referat 25.03.04

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Kort | Fotogalleri | Links

 

REFERAT GENERALFORSAMLING 

TORSDAG D. 25. MARTS 2004 KL. 19.00 PÅ FERSLEV SKOLE

 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent samt stemmetællere.

2. Formandens beretning

3. Regnskab.

4. Behandling af indkommende forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Martin, Dorte, Jakob, Christina, Lise og Torben er på valg.

6. Valg af suppleant.

7. Valg af revisor (Niels på valg).

8. Evt. 

Til stede: Bestyrelsen + 3 andre husstande var repræsenteret. Med det fremmødte antal, var det ikke nødvendigt med valg af dirigent, hvorfor generalforsamlingen fortsatte med formandens beretning. 

 

Formandens beretning: 

·         Vi fik samlet en hel del underskrifter omkring vejbump ved indfaldsvejene til byen

·         Oplysningskassen kom op ved busstoppestedet, men den blev hurtigt hærget, så der nu ikke er nogen låge for.

·         Trafiksaneringen blev endelig en realitet

·         Projekter for Fællespladsen kom i gang. Der er sidste år blevet bygget en pergola og en grill.

·         Bylauget deltog i et planlægningsmøde/strategimøde, om hvordan kommunen har tænkt sig at udstykke grunde i Ferslev – se endvidere http://www.skibby-kommune.dk

·         Birthe har lavet en hjemmeside http://www.ferslevby.dk (hvor også bylauget har en side)

 

Regnskab:

Regnskabet godkendtes.

Kontingentet vil igen i år være på kr. 100,00 pr. husstand, som kan indbetales ved brug af de omdelte girokort, eller indsættes på konto i GB-Bank:

Registreringsnummer 1551 konto 1441957 

 

Indkomne forslag:

Ingen.

 

Valg af bestyrelse:

Dorte Rantala og Lise Mogensen genopstillede for et år.

Helle Høgh, Torben Koch og Christina Jensen genopstillede

Birthe Moberg Kristensen genopstillede som suppleant

 

Nye medlemmer valgt til bestyrelsen:

Jørgen Lund og Henrik Caspersen

 

Revisor:

Ingen opstillede til revisor på Generalforsamlingen, men det blev pålagt Jørgen Lund at rette henvendelse til Gorm Poulsen, Degnemosegård og forespørge om denne ville varetage revision af bylaugets regnskab.

 

Næste bylaugsmøde:

Næste bylaugsmøde blev fastlagt til tirsdag den 20. april 2004 kl. 19:00

 

© 2004 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 24.04.2004