Bylaug - Referat 02.02.05

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links

 

Bylaugsmøde 2. februar 2005

Dagsorden:

1) Generalforsamling 2005
2) Udbygning af fællesplads
3) Sommerfest 4. juni 2005
4) Grillen
5) Status på trafiksaneringen
6) Udsætning af ænder i gadekæret 2005
7) Eventuelt


Til stede:

Torben Koch, Jørgen Lund, Henrik Caspersen, Dorte Rantala, Birthe Moberg Kristensen
Referent: Birthe
 
Ad 1) Generalforsamling
Følgende er på valg i 2005: Lise Mogensen, Dorte Rantala, Helle Høgh, Torben Koch, Christina Jensen, Birthe Moberg Kristensen.
Af disse genopstiller Torben Koch, Helle Høgh, Birthe Moberg Kristensen.
 
Bylaugets generalforsamling 2005 blev fastsat til afholdelse tirsdag den 15. marts kl. 19:00 i ”vinsmagningslokalet” på Degnemosegård. Bylauget giver et glas.
Udover husstandsomdelte indkaldelser, blev det tillige vedtaget, at der indrykkes en annonce i Lokalavisen.
 
Ad 2) Udbygning af fællesplads
Bylauget besluttede sig for en tækepause med hensyn til en eventuel udbygning af fællespladsen. Ideerne er mange, men midlerne små, så eventuelle tiltag skal gennemtænkes grundigt. Der er ikke plads til fejlinvesteringer.
 
Ad 3) Sommerfest 4. juni 2005.
Datoen for sommerfesten ligger fast, ligeledes er det endegyldigt besluttet at der skal afholdes et loppemarked. Bylauget besluttede dog på mødet, at vente med yderligere beslutninger vedrørende selve afviklingen af loppemarkedet til efter generalforsamlingen og det efterfølgende konstituerende møde, for at give den nye bestyrelse mulighed for at få indflydelse på den endelige udformning.
 
Ad 4) Grillen
Det blev på mødet oplyst, at grillen på fællespladsen står klar inden sæsonen for grillbøffer starter for alvor.
 
Ad 5) Status på trafiksaneringen.
Bylauget gennemgik kommunens svarskrivelse af 27. oktober 2004 vedrørende trafiksaneringen i Ferslev, hvoraf det bl.a. fremgår at:
 
” Trafiksaneringen i Ferslev er afsluttet for så vidt angår de fysiske foranstaltninger.
Endnu resterer den endelige tilladelse til at bibeholde hastighedszonerne, hvilket er betinget af en evalueringsplan hvori blandt andet indgår supplerende hastighedsmålinger
Den endelige tilladelse fra Vejdirektoratet forventes i efteråret 2005.
I brevet efterlyser De skilte, som angiver vigepligtsforholdene. En sådan skiltning vil faktisk være imod ånden i trafiksaneringen.
Således vil den efterspurgte skiltning hæve hastigheden. Tanken er netop, at trafikanterne skal være usikre på, hvem som holder tilbage og derfor fra begge retninger "liste" frem mod indsnævringerne.
For så vidt angår hastigheden skal vi erindre om, at den højeste tilladte hastighed i Ferslev er 40 km/t.
De trafikanter som ikke overholder hastighedsbegrænsningen risikerer derfor en alvorlig bøde, idet vi forventer, at politiet i løbet af det næste halve år vil fortage hastighedsmålinger for at understrege, at skiltningen skal tages alvorligt
Bumpet i området ved nr. 17 har været planlagt siden de første møder med Bylauget, men den endelige placering blev først fastlagt - af rådgiver og entreprenør efter licitationen, - ud fra de fysiske forhold på stedet, herunder overkørsler og lignende.”
 
Med udgangspunkt i, at det i skrivelsen fastslås, at trafiksaneringen for så vidt angår de fysiske trafiksaneringer, er afsluttet besluttede Bylauget at fremsende den underskriftsindsamling, der på privat initiativ er foretaget vedrørende indsnævringen ved Kirkegade / Degnemosevej.
 
Henrik havde gentagne gange haft kontakt til politiet med henblik på trafik/fart måling i området, hvilket til videre ikke har givet noget resultat.
 
Ad 6) Udsætning af ænder i gadekæret 2005.
 
Bylauget besluttede at anvende samme procedure som i 2004. Der vil således blive husstandsomdelt blanketter, hvorpå det er muligt at anmode om tilladelse til udsætning af ænder i Ferslev gadekær. Blanketterne vil blive uddelt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
Ad 7) Eventuelt
Der var ingen emner under dette punkt. 
 
BMK 11.02.05

 

© 2005 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 23.02.2005