Bylaug - Referat 22.09.04

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links

 

Bylaugsmøde 22. september 2004

 

Dagsorden:

1) Evaluering af bump og skilte
2) Evaluering af sommerfest. Hvad med grillen?
3) Evaluering af ænder i gadekæret
4) Udbygning af fællesplads
5) Udvidelse af Ferslev Skole. Status
6) Evaluering af hjemmesiden
7) Samarbejde med Idrætsforeningen?
8) Samarbejde med menighedsrådet?
9) Julearrangement?
10) Diverse

Til stede:

Jørgen, Christina, Dorthe, Henrik, Torben, Helle, Birthe
Dirigent: Henrik
Referent: Birthe

 Ad 1)

Det er bylaugets opfattelse, at ”skildpadderne” ikke fungerer tilfredsstillende. I visse tilfælde har personbilerne nedsat hastigheden, men større køretøjer og dermed den generelt tungere trafik, der uhindret kan passere cikanerne, kører fortsat for stærkt gennem byen. Endvidere har det givet nogle ubehagelige støjgener, hvor især beboerne omkring chikanen ved Kirkegade / Degnemosevej er meget generet. Sidstnævnte chikane er tillige blevet påkørt flere gange og dette i en grad, der har bevirket, at der stelerne i blandt har været beskadiget så voldsomt, at kun ca. 30. cm. har været tilbage af dem.

For så vidt angår skiltning, er bylauget i tvivl om, hvorvidt der kommer skilte op, der angiver hvem der har forkørselsret ved chikanerne. Det blev besluttet, at bylauget retter henvendelse til kommunen med en forespørgsel om status på trafiksaneringen, herunder eventuel resterende skiltning.

 Ad 2)

Der var enighed om, at sommerfesten var vellykket. Vi havde gerne set flere deltagere, men de der mødte op havde en god aften. Ikke mindst hyggede de mange børn sig rigtigt godt sammen.

Der mangler stadig lige de sidste detaljer på grillen, men ifølge Torben vil den stå helt færdig snarest. Hvilket vil sige, at til næste sommerfest, der er fastlagt til lørdag den 4. juni 2005 skulle det hele være på plads og tip top i orden.

 Ad 3)

Bylauget har kun modtaget én anmodning om udsætning af ænder i gadekæret. Det har således ikke været nødvendigt at foretage en fordeling.

 Ad 4)

Bylauget har i flere omgange diskuteret en mulig udbygning af fællespladsen, herunder etablering af en legeplads. Sidstnævnte er dog en bekostelig affære og tillige kræves der et væld af godkendelser samt løbende og såvel tids- som omkostningskrævende vedligeholdelse. Helt opgivet ideen om en yderligere aktivitet på pladsen har bylauget dog ikke. Der er pt et forslag fremme om etableringen af faciliteter til walleyball. Henrik vil undersøge nærmere herom, og emnet vil blive behandlet på næste bylaugsmøde.

Der blev endvidere diskuteret muligheden for etableringen af en trappe fra strædet ved fællespladsen og op til idrætspladsen. Foreløbig er dette projekt sat på venteliste.

  Ad 5)

I forbindelse med byrådets vedtagelse af en udbygning af Ferslev Skole, indgav bylauget en indsigelse, jævnfør nedenstående.

”Vedr. J.nr. 82.00/JOH, Ferslev Skole

 Vi bekræfter hermed at have modtaget Skibby Kommunes brev vedr. ovennævnte sag, og skal i den anledning komme med følgende bemærkninger:

 Bylauget ser meget positivt på initiativet med at udvide Ferslev Skole. Vi håber, det kan være med til at bevare skolen på længere sigt, og derfor er vore bemærkninger kun ment som forbedringer af det påtænkte byggeri

 Af den fremsendte Lokalplan 30 fremgår det, at  matr. Nr 61a og 9c har skel til hinanden. Dette er imidlertid ikke korrekt, idet der en offentlig sti imellem – den fortsætter forbi skolen og Degnemosen, over til Saltsøgårdsvej. Stien bruges ikke kun som skolevej, men også som en trafiksikker sti for ryttere, motionister og andre der føler sig utrygge ved at færdes på Kirkegade, som ikke er forsynet med fortov på det stykke, man så skal benytte. Specielt ryttere og cyklister vil ved den påtænkte placering blive afskåret fra at benytte stien, idet den jo efter planen ender i skolegården.

 Vi foreslår derfor bygningen trukket tilbage, så den begynder ved den eksisterende skolebygnings sydside. Dette vil give plads til en sti mellem Degnemosen og  den påtænkte bygning og dermed sikre den nuværende trafiksikre passage til Saltsøgaardsvej og det rekreative område mod Skibby.

Vi håber ovennævnte vil indgå i kommunens videre beslutningsproces.

 
Med venlig hilsen

 Helle Høgh

Formand Ferslev Bylaug”

 Bylauget har efterfølgende modtaget en respons fra Miljø- og teknikudvalget, der fremstår som følger:

 ”Skibby kommune har ved skrivelse af 24. juni 2004 meddelt Dem, at kommunen agter af opføre en ny bygning ved Ferslev Skole, og at gennemførelse af projektet kræver dispensation fra lokalplan 30.

 De har ved skrivelse af d. 8. juli 2004 fremsendt indsigelse til projektet.

 Miljø- og teknikudvalget har på mødet den 25. august 2004 besluttet at meddele dispensation fra bestemmelsen i lokalplan 30 til at opføre en bygning på ca. 300 m2 til Ferslev Skole udenfor byggefelterne.

Dispensationen gøres betinget af, at tilbygningen flyttes ca. 7,0 m mod syd, samt at musiklokalet flyttes.”

 Med andre ord, har kommunen efterkommet bylaugets indsigelse.

 Ad 6)

Birthe orienterede kort om de fremtidige tiltag for Ferslev By hjemmesiden, der først og fremmest kommer til at omhandle en redigering af den nuværende side om skolen samt en ny side om gårdene i byen. I den forbindelse skal det bemærkes, at Lokalhistorisk Arkiv er ved at arrangere en ”Ferslev-aften”, der vil finde sted i Birksøhuset og er fastsat til den 18. november.

Der vil ikke være en egentlig medlemsliste på bylaugs-siden, men alene en oplysning om, at henvendelse kan ske til formanden.

 Ad 7 & 8)

Det har ved tidligere lejligheder været diskuteret, hvorvidt bylauget skulle rette henvendelse til henholdsvis Kreds 57 og menighedsrådet med henblik på etableringen af et samarbejde omkring nogle aktiviteter. Det må dog også erkendes, at vore ressourcer både økonomisk og praktisk, er begrænsede, hvorfor ideen om et samarbejde for nærværende ikke forekommer realistisk.

 Ad 9)

Bylauget har i flere sæsoner afholdt et julearrangement, men i de sidste par år, har tilslutningen været minimal. Dette skal måske ses i lyset af, at både Idrætsforeningen og menighedsrådet har tilsvarende arrangementer. Efter en hurtig ”brainstorm” blev det besluttet, at forsøge sig med noget helt andet. I forbindelse med sommerfesten den 4. juni, vil der således afholdes loppemarked på fællespladsen. Kryds af i kalenderen. Det endelige arrangement vil blive aftalt på et senere møde. Det bør tilføjes, at bylauget kort debatterede muligheden for opsætningen af et juletræ i lighed med tidligere år. Der var dog ingen endegyldig konklusion herom.

 Ad 10)

Dorthe fremlagde den seneste økonomiske situation. Det er lidt sølle med tilslutningen, idet kun 16 husstande har indbetalt årskontingentet på kr. 100,-.

 
Næste møde blev aftalt til onsdag den 2. februar med afholdelse hos Dorthe.

 

BMK 27.09.04

 

© 2004 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 07.10.2004