Bylaug - Vedtægter

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Fotogalleri | Links


    
På Generalforsamlingen d. 29.03.06 blev der vedtaget nye vedtægter for
Ferslev Bylag. Nedenfor vises de nuværende vedtægter med tilføjelser/ændringer i forhold til de tidligere vedtægter vist i kursiv.

 
VEDTÆGTER FOR FERSLEV BYLAUG

§ 1
Bylaugets formål:
 
At varetage fælles interesser over for kommunalbestyrelsen, myndigheder, foreninger og andre Bylaug i anliggender inden for Bylaugets område.
At bevare Ferslev som landsby i naturlig vækst.
At bidrage til forskønnelse af Ferslev og dens omgivelser.
At arbejde for fælles faciliteter, der er nødvendige i et landsbysamfund.
At pleje fællesskabet mellem byens borgere, bl.a. ved afholdelse af diverse arrangementer
At varetage opgaverne upolitisk.
 
§ 2.
Alle med fast bopæl eller ejerskab i Ferslev by og omliggende gårde er medlemmer. Ved afstemninger har hver person over 18 år 1 stemme.
 
 
§ 3.
Bylaugets arbejde finansieres alene ved frivillige bidrag, samt de indtægter eventuelle arrangementer kan give.
 
§ 4.
Generalforsamlingen er Bylaugets højeste myndighed.
 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 1. kvartal, og indkaldes med 20 dages varsel ved husstandsomdelte sedler samt annoncering i lokalpressen.
 
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
 
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4 Behandling af indkomne forslag
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
6 Valg af suppleanter og revisorer
7 Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.
 
Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
 
Der vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, der er på valg hvert år.
 
Der vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år.
 
Der vælges 1 revisor, der er på valg hvert år.
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, hvor formand og kasserer udpeges.
 
§ 5.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg med henblik på særlige opgave. Disse udvalg behøver nødvendigvis ikke bestå af bestyrelsesmedlemmer.
 
På bestyrelsens møder har hvert medlem 1 stemme. Deltager suppleanterne på grund af afbud fra et bestyrelsesmedlem, har disse ligeledes 1 stemme. 
 
Det er formandens ansvar at indkalde til bestyrelsesmøder, samt at udarbejde dagsorden for møderne.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant deltager.
 
§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme frist som en ordinær.
 
§ 7.
Ved beslutning om vedtægtsændringer skal disse, for at have gyldighed forelægges og vedtages på generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte.
 
§ 8.
En opløsning af bylauget kan kun ske ved en vedtagelse med 2/3 flertal af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling.



© 2004 & 2008Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 22.10.2004